ĐIỀU KHIỂN MÁY ẢNH PHÁT HIỆN MA 9+, ĐIỀU KHIỂN MÁY ẢNH

Sử dụng tủ đồ để thu xếp ngăn nắp những trang Lưu cùng phân một số loại nội dung dựa trên lựa lựa chọn ưu tiên của bạn.

Trong bài học này, bọn họ sẽ trao đổi cách trực tiếp tinh chỉnh và điều khiển phần cứng máy ảnh bằng các API khung.

Bạn đang xem: Máy ảnh phát hiện ma

Lưu ý: Trang này đề cập tới trường Camera (Máy ảnh) (không sử dụng nữa). Chúng ta nên dùng Camera
X hoặc Camera2 (trong một số trong những trường hợp áp dụng cụ thể). Cả Camera
X cùng Camera2 đều cung ứng Android 5.0 (API cung cấp 21) trở lên.

Việc tinh chỉnh và điều khiển trực tiếp máy hình ảnh của thiết bị buộc phải nhiều mã hơn so với vấn đề yêu cầu hình ảnh hoặc clip từ những ứng dụng máy hình ảnh hiện có. Tuy nhiên, nếu bạn muốn tạo một ứng dụng máy hình ảnh chuyên dụng hoặc tích hợp khá đầy đủ trong giao diện người tiêu dùng của ứng dụng, bài học này đã hướng dẫn chúng ta cách thực hiện.


Mở đối tượng người sử dụng Camera (Máy ảnh)

Việc rước thực thể của đối tượng người tiêu dùng Camera là bước thứ nhất trong quy trình tinh chỉnh trực tiếp vật dụng ảnh. Như vận dụng Máy hình ảnh của Android, để truy cập vào sản phẩm ảnh, bạn nên mở Camera trên một luồng riêng rẽ được chạy tự on
Create(). Bạn nên sử dụng cách thức này vì hoàn toàn có thể mất một chút thời gian và rất có thể làm chậm trễ luồng giao diện bạn dùng. Vào cách tiến hành cơ bản hơn, bạn cũng có thể trì hoãn việc mở máy ảnh đối với phương thức on
Resume() để hỗ trợ việc thực hiện lại mã với giữ mang đến quy trình tinh chỉnh và điều khiển đơn giản.

Việc call Camera.open() đang gửi một trường phù hợp ngoại lệ ví như máy ảnh đang được vận dụng khác dùng, vày vậy, bọn họ sẽ gói máy hình ảnh đó trong một khối try.


Kotlin

private fun safe
Camera
Open(id: Int): Boolean return try release
Camera
And
Preview() m
Camera = Camera.open(id) true catch (e: Exception) Log.e(get
String(R.string.app_name), "failed to open Camera") e.print
Stack
Trace() false private fun release
Camera
And
Preview() preview?.set
Camera(null) m
Camera?.also camera -> camera.release() m
Camera = null

Java

private boolean safe
Camera
Open(int id) boolean q
Opened = false; try release
Camera
And
Preview(); camera = Camera.open(id); q
Opened = (camera != null); catch (Exception e) Log.e(get
String(R.string.app_name), "failed to mở cửa Camera"); e.print
Stack
Trace(); return q
Opened;private void release
Camera
And
Preview() preview.set
Camera(null); if (camera != null) camera.release(); camera = null;
Kể tự API cung cấp 9, form máy hình ảnh hỗ trợ các máy ảnh. Nếu sử dụng API cũ và gọi open() mà không có đối số, các bạn sẽ có máy ảnh mặt sau đầu tiên.

Tạo bạn dạng xem trước trên thiết bị ảnh

Việc chụp ảnh thường yêu cầu người tiêu dùng xem đối tượng trước khi nhấp vào nút chụp. Để thực hiện việc này, bạn cũng có thể dùng Surface
View để vẽ các phiên bản xem trước về đối tượng mà cảm biến của máy hình ảnh đang thu lại.

Lớp Preview (Xem trước)

Để ban đầu hiển thị phiên bản xem trước, bạn cần có lớp xem trước. Bản xem trước yêu thương cầu tiến hành giao diện android.view.Surface
Holder.Callback. đồ họa này được dùng để truyền dữ liệu hình hình ảnh từ phần cứng máy hình ảnh sang ứng dụng.


Kotlin

class Preview( context: Context, val surface
View: Surface
View = Surface
View(context)) : View
Group(context), Surface
Holder.Callback var m
Holder: Surface
Holder = surface
View.holder.apply add
Callback(this
Preview) set
Type(Surface
Holder.SURFACE_TYPE_PUSH_BUFFERS) ...

Java

class Preview extends View
Group implements Surface
Holder.Callback Surface
View surface
View; Surface
Holder holder; Preview(Context context) super(context); surface
View = new Surface
View(context); add
View(surface
View); // Install a Surface
Holder.Callback so we get notified when the // underlying surface is created and destroyed. Holder = surface
View.get
Holder(); holder.add
Callback(this); holder.set
Type(Surface
Holder.SURFACE_TYPE_PUSH_BUFFERS); ...
Bạn cần chuyển lớp xem trước vào đối tượng người sử dụng Camera thì mới có thể có thể ban đầu quá trình coi trước hình hình ảnh trực tiếp, như minh hoạ vào phần tiếp theo.

Đặt và bắt đầu bản coi trước

Bạn phải khởi tạo một thực thể máy hình ảnh và phiên bản xem trước có tương quan của máy hình ảnh theo lắp thêm tự cố kỉnh thể, trước tiên là đối tượng máy ảnh. Trong khúc mã dưới đây, tiến trình khởi hễ máy ảnh được đóng góp gói nhằm Camera.start
Preview() được gọi bằng phương thức set
Camera() bất cứ lúc nào người dùng biến hóa máy ảnh. Chúng ta cũng phải bước đầu lại bạn dạng xem trước trong phương pháp gọi lại surface
Changed() của lớp coi trước.


Kotlin

fun set
Camera(camera: Camera?) if (m
Camera == camera) return stop
Preview
And
Free
Camera() m
Camera = camera m
Camera?.apply m
Supported
Preview
Sizes = parameters.supported
Preview
Sizes request
Layout() try set
Preview
Display(holder) catch (e: IOException) e.print
Stack
Trace() // Important: hotline start
Preview() lớn start updating the preview // surface. Preview must be started before you can take a picture. Start
Preview()

Java

public void set
Camera(Camera camera) if (m
Camera == camera) return; stop
Preview
And
Free
Camera(); m
Camera = camera; if (m
Camera != null) danh mục local
Sizes = m
Camera.get
Parameters().get
Supported
Preview
Sizes(); supported
Preview
Sizes = local
Sizes; request
Layout(); try m
Camera.set
Preview
Display(holder); catch (IOException e) e.print
Stack
Trace(); // Important: gọi start
Preview() khổng lồ start updating the preview // surface. Preview must be started before you can take a picture. M
Camera.start
Preview();

Sửa đổi những chế độ thiết lập của lắp thêm ảnh

Các chế độ thiết lập của Máy ảnh thay đổi phương pháp máy ảnh chụp ảnh, tự mức thu phóng cho bù phơi sáng. Lấy một ví dụ này chỉ chuyển đổi kích thước bản xem trước; hãy coi mã nguồn của vận dụng Máy hình ảnh để hiểu thêm thông tin.


Kotlin

override fun surface
Changed(holder: Surface
Holder, format: Int, w: Int, h: Int) m
Camera?.apply // Now that the size is known, mix up the camera parameters và begin // the preview. Parameters?.also params -> params.set
Preview
Size(preview
Size.width, preview
Size.height) request
Layout() parameters = params // Important: điện thoại tư vấn start
Preview() to start updating the preview surface. // Preview must be started before you can take a picture. Start
Preview()

Java


Overridepublic void surface
Changed(Surface
Holder holder, int format, int w, int h) // Now that the kích thước is known, set up the camera parameters & begin // the preview. Camera.Parameters parameters = m
Camera.get
Parameters(); parameters.set
Preview
Size(preview
Size.width, preview
Size.height); request
Layout(); m
Camera.set
Parameters(parameters); // Important: gọi start
Preview() to start updating the preview surface. // Preview must be started before you can take a picture. M
Camera.start
Preview();

Đặt hướng phiên bản xem trước

Hầu hết những ứng dụng máy ảnh khoá màn hình ở chính sách ngang vày đó là hướng tự nhiên của cảm biến máy ảnh. Chế độ thiết lập này ko ngăn chúng ta chụp hình ảnh ở chính sách chân dung, vì vị trí hướng của thiết bị được lưu lại trong title EXIF. Phương thức set
Camera
Display
Orientation() có thể chấp nhận được bạn biến hóa cách hiển thị bạn dạng xem trước cơ mà không ảnh hưởng đến cách đánh dấu hình ảnh. Tuy nhiên, trong apk trước phiên bản 4.0 (API cung cấp 14), bạn phải dừng bạn dạng xem trước thì mới có thể có thể chuyển đổi hướng rồi khởi cồn lại.

Chụp ảnh

Sử dụng cách tiến hành Camera.take
Picture() nhằm chụp ảnh sau khi bạn dạng xem trước bắt đầu. Chúng ta có thể tạo các đối tượng người tiêu dùng Camera.Picture
Callback và Camera.Shutter
Callback rồi truyền các đối tượng người tiêu dùng đó vào Camera.take
Picture().

Nếu muốn liên tục lấy hình ảnh, bạn có thể tạo Camera.Preview
Callback thực thi on
Preview
Frame(). Đối với đối tượng người tiêu dùng ở giữa, bạn chỉ rất có thể chụp các khung coi trước đã chọn hoặc tùy chỉnh cấu hình hành đụng bị trì hoãn để gọi take
Picture().

Bắt đầu lại bạn dạng xem trước

Sau khi hình ảnh được chụp, chúng ta phải bước đầu lại bản xem trước thì người dùng mới có thể chụp hình ảnh khác. Trong lấy một ví dụ này, việc bước đầu lại được thực hiện bằng cách nạp chồng nút chụp.


Kotlin

fun on
Click(v: View) preview
State = if (preview
State == K_STATE_FROZEN) camera?.start
Preview() K_STATE_PREVIEW else camera?.take
Picture(null, raw
Callback, null) K_STATE_BUSY shutter
Btn
Config()

Java


Overridepublic void on
Click(View v) switch(preview
State) case K_STATE_FROZEN: camera.start
Preview(); preview
State = K_STATE_PREVIEW; break; default: camera.take
Picture( null, raw
Callback, null); preview
State = K_STATE_BUSY; // switch shutter
Btn
Config();

Dừng phiên bản xem trước cùng nhả đối tượng Camera (Máy ảnh)

Sau lúc ứng dụng của người tiêu dùng dùng ngừng máy ảnh, đã tới khi dọn dẹp. Gắng thể, bạn phải nhả đối tượng người tiêu dùng Camera, ví như không, đang có nguy hại gây ra sự cố cho những ứng dụng khác, bao gồm cả các phiên phiên bản ứng dụng bắt đầu của bao gồm bạn.

Khi nào chúng ta nên dừng bạn dạng xem trước với nhả đối tượng máy ảnh? Nếu sẽ huỷ quăng quật giao diện xem trước, ngày giờ là lúc chúng ta nên dừng phiên bản xem trước với nhả đối tượng máy ảnh (như minh hoạ trong những phương thức này trường đoản cú lớp Preview).


Kotlin

override fun surface
Destroyed(holder: Surface
Holder) // Surface will be destroyed when we return, so stop the preview. // gọi stop
Preview() to stop updating the preview surface. M
Camera?.stop
Preview()/** * When this function returns, m
Camera will be null. */private fun stop
Preview
And
Free
Camera() m
Camera?.apply // call stop
Preview() to lớn stop updating the preview surface. Stop
Preview() // Important: điện thoại tư vấn release() to lớn release the camera for use by other // applications. Applications should release the camera immediately // during on
Pause() và re-open() it during on
Resume()). Release() m
Camera = null

Java


Overridepublic void surface
Destroyed(Surface
Holder holder) // Surface will be destroyed when we return, so stop the preview. If (m
Camera != null) // gọi stop
Preview() to stop updating the preview surface. M
Camera.stop
Preview(); /** * When this function returns, m
Camera will be null. */private void stop
Preview
And
Free
Camera() if (m
Camera != null) // điện thoại tư vấn stop
Preview() lớn stop updating the preview surface. M
Camera.stop
Preview(); // Important: call release() lớn release the camera for use by other // applications. Applications should release the camera immediately // during on
Pause() and re-open() it during on
Resume()). M
Camera.release(); m
Camera = null;
Trước đó, trong bài học kinh nghiệm này, tiến trình này cũng là một trong những phần của cách tiến hành set
Camera(), bởi vậy, bài toán khởi cồn một máy hình ảnh sẽ luôn bước đầu bằng cách dừng bạn dạng xem trước.


Nội dung với mã chủng loại trên trang này phải tuân thủ các giấy tờ như bộc lộ trong phần bản thảo nội dung. Java và Open
JDK là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đk của Oracle và/hoặc đơn vị links của Oracle.


< "type": "thumb-down", "id": "missing
The
Information
INeed", "label":"Thiếu thông tin tôi cần" , "type": "thumb-down", "id": "too
Complicated
Too
Many
Steps", "label":"Quá phức tạp/quá những bước" , "type": "thumb-down", "id": "out
Of
Date", "label":"Đã lỗi thời" , "type": "thumb-down", "id": "translation
Issue", "label":"Vấn đề về bản dịch" , "type": "thumb-down", "id": "samples
Code
Issue", "label":"Vấn đề về mẫu/mã" , "type": "thumb-down", "id": "other
Down", "label":"Khác" > < "type": "thumb-up", "id": "easy
To
Understand", "label":"Dễ hiểu" , "type": "thumb-up", "id": "solved
My
Problem", "label":"Giúp tôi xử lý được vấn đề" , "type": "thumb-up", "id": "other
Up", "label":"Khác" >

Tìm gọi thêm về Android

Khám phá

Thiết bị Android

Bản phân phát hành

Tài liệu với nội dung sở hữu xuống

Hỗ trợ


cùng với sự cách tân và phát triển của technology máy ảnh, ngày càng có nhiều bức hình ảnh “hồn ma” xuất hiện, thậm chí còn cả số đông bức ảnh chụp bằng điện thoại di động.

Tháng 2/2015, tại Hampton Court Palace sống London, cô bé 12 tuổi Holly Hampsheir đã dùng dế yêu i
Phone của bản thân mình để chụp hình ảnh người em họ Brook, cùng điều kỳ lạ đã xảy ra.

Khi xem xét lại ảnh, mọi người thấy không chỉ là có mình Brook trong bức hình ảnh mà phía sau còn tồn tại một người thanh nữ tóc dài, cao, gầy, mặc dòng váy nhiều năm màu xám. Nhưng cho bức ảnh thứ 2 thì ko thấy bóng dáng người đàn bà kỳ lạ đó đâu.

Vậy lý do do đâu? sau khi tìm hiểu, câu vấn đáp nghiêng về cách chiếc điện thoại thông minh chụp hình ảnh hơn là sự can thiệp của một quyền năng siêu nhiên như thế nào đó.

Xem thêm: Bao cao su beautiful dream hộp 120 chiếc, bao cao su beautiful dream hk, hộp 96 cái

Michael Pritchard, tgđ Hội nhiếp hình ảnh Hoàng gia bày tỏ cách nhìn của mình: “Từ khía cạnh của một nhiếp ảnh gia và của một người không tin tưởng vào ma quỷ, tôi luôn không tin tưởng về sự xuất hiện của hồn ma trong những bức ảnh… không có rất nhiều ma quỷ lượn lờ ở ngoại trừ kia đâu và lý do chỉ hoàn toàn có thể là do technology chụp ảnh”.

Giác quan thứ sáu cùng sự nhạy bén cảm

Nguồn nơi bắt đầu của vấn đề chụp hình ảnh hồn ma lộ diện từ chũm kỷ 19. Trong suốt trong thời gian 1850 cùng 60, những nhiếp ảnh gia đã làm nghiệm mọi hiệu ứng mới như hình ảnh lập thể cùng kỹ thuật phơi sáng kép. Dẫu vậy một vài ba nhiếp ảnh gia thiếu đạo đức đã gấp rút tìm cách khai quật những kỹ thuật này để trục lợi.

William Mumler, một tay thiết bị nghiệp dư bạn Mỹ, được coi là người thứ nhất chụp hình ảnh “linh hồn” từ đầu những năm 1860. Bức hình ảnh đầu tiên được chụp bao gồm sự mở ra của người em họ đã mất của Mumler có tác dụng dấy lên sự nghi ngờ, tất cả phải hồn ma hiện nay hình?

Và tay đồ vật nghiệp dư đã mau lẹ trở thành nhiếp hình ảnh gia chuyên nghiệp – chuyên giao hàng những người dân có thân nhân thiệt mạng trong cuộc binh đao Mỹ - ý muốn muốn dành được một sự kết nối siêu nhiên với người thân yêu của mình.

Nhiều chuyên gia đã nghiên cứu và phân tích để đưa ra sự giả mạo trong những bức ảnh hồn ma của Mumler. Thiệt ra giải pháp làm của Mumler khá 1-1 giản. Trước lúc chụp hình, ông ta sẽ chèn thêm một tấm kính với hình ảnh của người quá thay ở vùng phía đằng trước và thực hiện kỹ thuật phơi sáng kép để sở hữu được 2 hình ảnh cùng chèn ghép vào nhau.

Một bức ảnh nổi tiếng khác của Mumler là album bà Mary Todd Lincoln chụp cùng với hồn ma người ông xã đã tắt hơi Abraham Lincoln. Nhờ bức ảnh này mà lượng người sử dụng của Mumler tạo thêm chóng mặt, dẫu vậy cũng tương đối đầy đủ những fan chỉ trích ông.

Một giữa những người sẽ là Barnum, bạn buộc tội Mumler kiếm tiền trên nỗi nhức của những mái ấm gia đình bị mất tín đồ thân. Kèm từ đó là lời cáo buộc nhận định rằng Mumler đã bỗng nhập vào các mái ấm gia đình để trộm ảnh của những người dân đã khuất. Mumler đã biết thành đưa ra xét xử về tội ăn gian và Barnum đứng ra làm triệu chứng chống lại ông.

Một cuộc nghiên cứu tại tòa đã bệnh minh phương thức Mumler qua phương diện các người tiêu dùng của mình. Tuy tội ăn lận của Mumler được đúng đắn nhưng sau cuối ông cũng khá được tòa tha. Tuy vậy vậy, sự nghiệp chụp hình ảnh "hồn ma" của ông cũng đi tong.

*

Hồn ma Abraham Lincoln chụp cùng vk (Ảnh: Lincoln Financial Foundation Collection, Allen Country Public Library).

Vào những năm 1880, khi máy ảnh trở đề nghị khá phổ cập trong xóm hội, việc chụp ảnh hồn ma lại làm dấy lên một làn sóng mới. Một trong những bức hình ảnh ma nổi tiếng nhất tiến trình đó thành lập vào năm 1891, được Sybell Corbet chụp tại một thư viện làm việc Combermerre Abbey, vùng Cheshire, Anh quốc.

Trong bức ảnh chụp tại thư viện này, fan ta nhìn thấy hình ảnh mờ ảo của một người đàn ông đang ngồi bên trên ghế cùng với phần đầu, cổ áo sơ mi và cánh tay phải. Người ta cho rằng đó là hồn ma của Lãnh chúa Combermerre - người vừa rồi đời vào một tai nạn khi đã cưỡi ngựa chiến và đang rất được chôn đựng tại thời gian bức hình ảnh được chụp.

Nhiều fan phỏng đoán đó có thể là một người ship hàng vô tình phi vào phòng cùng ngồi nghỉ chốc lát trên dòng ghế đó đúng vào lúc bức ảnh được chụp. Tuy nhiên, toàn bộ những người giao hàng trong tòa bên đều xác minh họ đều có mặt tại tang lễ lãnh chúa Combermerre thời gian đó.

*
Bóng mờ ngồi trong loại ghế bành được tin là hồn ma của lãnh chúa Combermerre (Ảnh: Sybell Corbett).


Hồi ức

Giai đoạn cố gắng chiến sản phẩm Nhất, nhà nghĩa trọng tâm linh và chụp hình ảnh ma đã nhận được được sự ủng hộ đáng kể, bao hàm cả tiểu thuyết gia lừng danh Arthur Conan Doyle - một thành viên của Câu lạc cỗ Hồn ma.

Chính xúc cảm mất mát sau chiến tranh tại nhiều giang sơn đã khiến nhiều người mong muốn được gặp lại với người thân trong gia đình đã tắt hơi của mình. Một nhiếp hình ảnh gia theo đuổi bài toán chụp ảnh các vong linh là William Hope.

Hope cũng trở nên buộc tội là thực hiện kỹ thuật phơi sáng kép nhằm lồng ghép nhị hình ảnh khác nhau để tạo thành một bức hình có sự xuất hiện thêm của “hồn ma”. Tuy nhiên, khác với Mumler, sau thời điểm bị phán quyết gian lận, Hope vẫn thường xuyên theo xua đuổi đam mê của bản thân và thu hút được nhiều tín đồ cuồng nhiệt.

*

Hope áp dụng kỹ thuật ghép ảnh để lồng ghép hình ảnh người sinh sống và tín đồ đã mất (Ảnh: Bảo tàng truyền thông media Quốc gia).

rộng một thập kỷ sau, vào thời điểm năm 1936, nhiếp ảnh gia Captain Hubert Provand với trợ lý của chính bản thân mình đang đứng sống phía cuối lan can ở Raynham Hall, Norfolk, Anh thốt nhiên nhìn thấy “hơi nước tụ lại thành hình hình ảnh người phụ nữ” cách xuống bậc thang đi về phía họ.

Hình ảnh đó đã nhanh chóng được chụp lại và sau đó được đăng trên tạp chí Country Life với tựa đề “Quý bà Brown”. Những người nhận định rằng đó là hồn ma của quý bà Dorothy Townshend liên tục vảng vất sinh sống Raynham Hall kể từ sau mẫu chết bí mật năm 1726.

Vào năm 1937, một phân tích chỉ ra rằng bức ảnh “Quý bà Brown” đầy bí mật trên chỉ dễ dàng và đơn giản là do máy hình ảnh bị rung trong tầm 6 giây khi nhiếp ảnh gia bấm máy.

*
Bức hình “Quý bà Brown” khét tiếng (Ảnh: Captain Provand).

Sự ra đời của công nghệ số

Ngày nay những chiếc máy hình ảnh số có khả năng tạo ra phần nhiều hình hình ảnh giả và album “Quý bà Brown” ở Hampton Court trên là một dẫn chứng cho sự “không minh bạch” của công nghệ.

Những chiếc smartphone thông minh hoàn toàn có thể chụp một bức hình ảnh giống như cách một sản phẩm scan dịch chuyển trên giấy. Đó là một quá trình chậm hơn, nhất là ở đều nơi thiếu ánh sáng và chức năng chạm màn hình hình hình ảnh của điện thoại cảm ứng cần nhiều thời hạn hơn để ghi lại đủ tin tức hình ảnh. Đây được hotline là “ảnh răng cưa”. Điều này khiến cho cho bất kể thứ gì di chuyển tại thời điểm chụp hình ảnh sẽ có thể bị bóp méo.

Bạn cũng hoàn toàn có thể nhìn thấy sự tái sinh của các bức ảnh hồn ma trên những trang mạng như “Slender Man”, một nhân vật dụng hư cấu không có mắt, mũi, miệng nhưng mà mọi fan hay chuyển vào bức hình của chính mình để gây kết quả rùng rợn.

*

Nhiều người thích gửi thêm hình Splender Man vào ảnh của mình nhằm tăng tính rùng rợn (Ảnh: Bob Mical/Flickr/CC BY 2.0).

cho dù trái đất đang càng ngày được mở mang kiến thức và kỹ năng về công nghệ công nghệ, nhiều người dân vẫn tin rằng có thể chụp được hình ảnh hồn ma. Theo một cuộc thăm dò năm 2013, 42% người dân Mỹ được hỏi tin tưởng rằng có ngũ quỷ tồn tại; trong một cuộc khảo sát tương tự không giống tại Anh, 39% số tín đồ được hỏi vẫn tin rằng gồm ma ám trong nhà.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *